Šrouby Aligero - spojovací materiál

 

Reklamační řád

1. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době. Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Základní pojmy

Reklamace - je uplatnění práva kupujícího na vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně, faxem nebo e-mailem a obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů. Záruční list - je listina vystavená prodávajícím, která obsahuje zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovuje konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží. Kupující - je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Prodávající - ALIGERO, s.r.o. Rolní 60, 322 00 Plzeň Zboží – je zakoupený materiál ze sortimentu firmy ALIGERO, s.r.o.

3. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na:
 • vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
 • chybná dodávka zboží = rozdílný počet kusů, odlišný sortiment , zboží v případě balení může vykázat odchylku v počtu kusů 3-5% (malé a velké balení) - tolerance je tolerancí elektronických vah.

  4. Neplatnost reklamace

  Pokud nebyla vada reklamována v záruční době. V případě, že je reklamován jiný počet kusů, jiný druh, nebo jiný sortiment po uplynutí více než třiceti kalendářních dnů od převzetí zakázky. Při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím v záručním, nebo dodacím listě. Při neodborném použití, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích. Při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s účelem jeho použití. Porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce zboží opatřil. Poškozením zboží působením živlů. Při nevhodném uložení. Při telefonickém objednání zboží.

  5. Vrácení zboží

  Vrátit zboží je možné na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Vrácení zboží není v tomto případě reklamace. Prodávající může účtovat kupujícímu storno poplatek ve výši min. 20% z ceny (bez DPH) vrácené zakázky.

  6. Záruční doba

  Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů. Záruční doba začíná převzetím zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od začátku reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

  7. Nároky ze záruky

  Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má právo na:
 • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
 • výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci

  8. Převzetí zboží

  Převzetím zboží se rozumí podepsání dodacího listu,faktury, prodejky v hotovosti nebo doručenky přepravní společnosti, pošty. Zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodejce.

  9. Důvody reklamace

  Při reklamacích zboží se ALIGERO, s.r.o. řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů a to když: zboží je poškozené, nebo nefunkční zboží došlo nekompletní je dodáno jiné zboží, než bylo objednáno (došlo k záměně zásilek atp.) Při objednávce více zboží s různou dodací lhůtou, může být zásilka rozdělena – tuto skutečnost nelze reklamovat.

  10. Postup a místo uplatnění reklamace

  Zboží k reklamaci je nutné doručit s formulářem Reklamační protokol nebo jinou písemnou formou. Formulář je možno předat osobně, zaslat poštou, nebo e-mailem na adresu prodávajícího. Místem pro uplatnění reklamace je ALIGERO, s.r.o., Rolní 60, Plzeň, popř. provozovna Karlovarská 30 Plzeň.
 • Dopravu reklamovaného zboží do místa pro uplatnění reklamace hradí kupující, pokud si ji sám zajistí.
 • Doprava reklamovaného zboží do místa pro uplatnění reklamace zajištěná prodávajícím je zdarma.
 • Reklamované zboží je zasíláno zákazníkovi zpět na náklady prodávajícího pouze v případě uznané reklamace.
 • Neoprávněná reklamace nebude podle § 625 občanského zákoníku přijata.
 • Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nelze zaslat na dobírku.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamační řízení do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (i neoprávněná reklamace) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je ukončena v den, kdy je zboží (i neoprávněná reklamace) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující zboží k reklamaci zašle, bude mu reklamované zboží také zasláno (i neoprávněná reklamace), pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (i neoprávněná reklamace) předáno v dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.
 • Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.
 • O průběhu a výsledku reklamace je sepsán reklamační protokol, který je po ukončení řízení předán kupujícímu.

  11. Závěr

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 10.3. 2009.